• « هفت گنبد » نام فصلنامه بين المللى فرهنگى  پژوهشى، به سبب خصلت يا صفت بين المللى آن است. چراكه هفت گنبد در ادب فارسى به معناى هفت اقليم و هفت كشور و كنايه از همه بخشها و كشورهاى جهان است. چنا نكه در كتاب هفت پيكر حكيم نظامى، بنا بر روايتِ افسانه، بهرا مشاه مجموعه بناهايى با هفت گنبد را كه هر گنبد به رنگى از رن گهاى سبز، زرد، سرخ، فيروز هاى، سياه، سفيد و كبود بود، به هفت دختران پادشاهان هف تاقليم جهان اختصاص داد؛ و هر گنبد بنا بر رنگ آن به ستار هاى منسوب بود. گنبد سياه به كيوان، گنبد زرد به خورشيد، گنبد سبز به ماه، گنبد سرخ به بهرام (مريخ)، گنبد فيروز هاى به تير (عطارد)، گنبد كبود به هرمز (مشترى) و گنبد سپيد به ناهيد (زهره). هريك از دختران در هر شب بنا بر نوبت خود براى بهرام افسان هاى م ىگفتند كه در مثنوى بهرا منامه نظامى به هف تافسانه شهرت دارد.
  • طراحی وب سایت شخصی
  • طراحی وب سایت شخصی
  • طراحی وب سایت شخصی
  • طراحی وب سایت شخصی