• کشاورز کوچک little farmer به فردی گفته می‌شود که برای تولید غذا و بهره‌برداری اقتصادی به کشت و کار در زمین‌هایکشاورزی یا نگه‌داری دام‌های اهلی می‌پردازد. یک کشاورز ممکن است در زمین خود به عنوان مالک یا در زمین‌هایافراد دیگر به عنوان کارگر مشغول به کار باشد.کشاورز کوچکlittle farmerاصطلاح کشاورز کوچک به کسی که در تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و طیور فعال است، صدق می‌کند.محصولات کشاورزی می‌تواند تنها  مصرف کشاورز خانواده کشاورز یا جامعه تولید شود.در بسیاری از جوامع اصطلاحات گوناگونی  فعالین بخش‌های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شده است؛
  • طراحی وب سایت آموزشی
  • طراحی وب سایت آموزشی
  • طراحی وب سایت آموزشی
  • طراحی وب سایت آموزشی